ORGANIZACJA

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Elfik” powstał z myślą o dzieciach z trudnościami rozwojowymi. Oferujemy od poniedziałku do piątku opiekę, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz zajęcia terapeutyczne. Placówka jest czynna przez cały rok, bez przerwy wakacyjnejw godzinach od 7.00 do 17.00.

Celem placówki jest wspomaganie i stymulowanie całościowego rozwoju dziecka.  Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedgogiczną.

Otaczamy opieką dzieci z:

  • autyzmem, z zespołem Aspergera
  • niepełnosprawnością ruchową
  • niepełnosprawnością intelektualną
  • wadą słuchu
  • wadą wzroku
  • niepełnosprawnością sprzężoną
  • zespołami genetycznymi
  • niedostosowaniem społecznym, w tym z afazją

Każde dziecko przyjęte do placówki poddane jest diagnozie funkcjonalnej testem PEP- R (Profil Psychoedukacyjny – Schoplera). Na podstawie tej diagnozy sporządzamy IPET (Indywidualny Program Edukacyjno -  Terapeutyczny) w celu dostosowania rodzaju terapii, treści programowych i metod pracy indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka.

Terapie i pobyt w naszej placówce są bezpłatne!